Arabuluculuk Süreci

Arabuluculuğa uygun olan uyuşmazlıkların, dava açılmadan önce veya dava açıldıktan sonra arabuluculuk yöntemi ile çözülmesi mümkündür.

Dava açılmadan önce, taraflardan biri arabulucuya başvurabilir. Diğer taraf uyuşmazlığı arabuluculuk süreci ile çözmeyi kabul ederse, uyuşmazlık arabuluculukta çözülebilir. İşçi-işveren uyuşmazlıkları ile ticari uyuşmazlıklarla ilgili dava açılmadan önce arabuluculuğa başvurulması zorunludur.

Dava açıldıktan sonra; hakim tarafları arabuluculuğun faydaları konusunda bilgilendirip, uyuşmazlığı arabuluculukta çözmelerini tavsiye edebilir. Hakim yönlendirmesi üzerine veya hakimin yönlendirmesi olmadan taraflardan birinin arabuluculuk teklifine diğer taraf olumlu cevap verir ise, uyuşmazlık arabuluculuk yoluyla çözülebilir.

Arabuluculuk iradi bir süreçtir: Her ne kadar işçi-işveren uyuşmazlıkları ile ticari uyuşmazlıklarda dava öncesinde arabuluculuk yoluna başvuru zorunlu ise de anlaşma sağlanamaması halinde taraflar dava yoluna gidebilirler. Arabuluculuk sürecinde taraflar, arabulucu seçme, süreci sonlandırma, kendi çözümlerini üretme konusunda serbesttirler.

Arabuluculuk gizli bir süreçtir: Arabuluculuk görüşmeleri sırasında tarafların birbirlerine sundukları bilgi ve belgeler ile sürece yönelik çözüm önerilerinin gizli tutulması zorunludur. Taraflar aksini kararlaştırmadıkça gizliliğin ihlal etmesi halinde cezai müeyyidesi yasada düzenlenmiştir.

Arabuluculuk tarafların eşit olduğu bir süreçtir: Taraflar, sürecin tamamında eşit haklara sahiptir. Tarafların mesleklerinin, konumlarının, maddi durumlarının ve hatta hukuken haklı olup olmadıklarının önemi yoktur.