Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar Arabuluculuk yoluyla daha az masrafla ve kısa sürede çözümlenebilir. Arb.Av.Musa Sağ

Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi ile inşaat yapılması çok yaygın bir uygulamadır. Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri nedeniyle tarafların uyuşmazlık yaşamalarına da sık sık rastlanılmaktadır.

Bu davalar uzun sürmekte, taraflara pahalıya mal olmakta, süreç içinde taraflardan birinin büyük ihtimalle evinden olması nedeniyle manevi olarak da yıpratıcı durumlar yaşanabilmektedir.

Öyle ise çözüm nedir? Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar arabuluculuk yolu ile çok kısa bir sürede, dava yoluna oranla çok daha az bir giderle, taraflar açısından en az maddi ve manevi zarar ile çözüme kavuşturulabilir.

Bilindiği üzere 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununa göre yabancılık unsuru taşıyanlar da dahil olmak üzere, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıkları, arabuluculuk yolu ile çözümlenebilir.

Örneğin Almanya vatandaşı olan bir kişi, Antalya’da babasından kalan arsa üzerinde bir inşaat yapılması için bir yüklenici ile anlaşsa, inşaat süresinde tamamlanmasa veya inşaatta eksik işler bırakılsa, Antalya’da açılacak bir dava ile geç teslim nedeniyle tazminat ve eksik bırakılan işlerin tamamlanmasını istediğinde bu dava yaklaşık dört ila altı yıl sürecektir. Keşfe gidilmesi, bilirkişi raporunun alınması, itirazlar nedeniyle yeniden rapor alınması, tanıkların dinlenilmesi, belediye ve tapu gibi kurumlarla yazışmalar yapılması ve bunlardan gelecek bilgi ve belgelerin beklenmesi bu davaların tümünde yaşanan çok masraf gerektiren ve uzun süre alan durumlardır.

İlk derece mahkemesinin verdiği kararlar hemen hiçbir zaman iki tarafı da memnun etmemekte taraflardan en az biri, genellikle de her iki taraf üst mahkemeye (istinaf mahkemesi) başvurmakta, bazı durumlarda bu karar da kesin olmadığı için bir de Yargıtay’a gidilmektedir. Bu uzun, masraflı ve yıpratıcı bir süreçtir.

Oysa bir arabulucuya başvurulursa, karşı taraf da bu sorunu arabuluculukta çözmeyi kabul ettiği takdirde, arabuluculuk yolu ile ortalama bir ay içinde bu sorun çözülebilir. Bu durumda dava harcı, keşif ve bilirkişi masrafı, tanık giderleri, tebligat masrafları ve benzeri yargılama giderleri söz konusu dahi olmayacaktır.

Devam etmekte olan inşaat davalarının da arabuluculuk yoluyla çözümlenmesi mümkündür. Bu durumda tüm bu faydalara ek olarak, mahkemeye yatırılan harcın geri alınabilmesi de çok önemli bir avantajdır.